Taşıma Sözleşmesi | Evimi Taşıyorum | Evden Eve Nakliyat Firmaları Rehberi

1-) TARAFLAR :

Bir tarafta internet sitesinde kayıtlı adresini kullanan ve kanuni şirket merkezi olarak belirttiği adreste faaliyetini yürüten (Aşağıda TAŞIYAN olarak anılacak olan), diğer tarafta ise ***********************************************************  adresinde faaliyetini yürüten evimitasiyorum.com Lojistik Servisleri A.Ş. (Aşağıda evimitasiyorum.com olarak anılacak olan) arasında aşağıdaki koşullar dâhilinde anlaşmaya varılmıştır. (evimitasiyorum.com ve TAŞIYAN bundan böyle beraberce TARAFLAR olarak anılacaktır.)

2-) SÖZLEŞMENİN KONUSU :

2.1-) Sözleşmenin konusu TAŞIYAN’ın kendisine ait araç/araçlarla evimitasiyorum.com tarafından bildirilecek emtiaları evimitasiyorum.com’ın talimatları doğrultusunda karayolu ile taşınması hususunda tarafların karşılıklı hak ve mükellefiyetlerin belirlenmesidir.

2.2-) TAŞIYAN, 3. Kişilere ait emtiaları evimitasiyorum.com tarafından bildirilen yükleme yerinden alarak, evimitasiyorum.com tarafından bildirilen yere objektif özen yükümlülüğü çerçevesinde taşıyarak teslim edecektir.

3-) SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : Taşıma sözleşmesi, evimitasiyorum.com ile TAŞIYAN arasında, TAŞIYAN’ın, evimitasiyorum.com’a ait internet sitesi üzerinde sözleşmeye elektronik ortamda onay vermesi üzerine ve/veya sözleşmeyi imzaladığı tarihten itibaren geçerlilik kazanacaktır. Ancak taşıma sözleşmesi TAŞIYAN yada evimitasiyorum.com tarafından feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır.

4-) TAŞIYANIN SORUMLULUKLARI :

4.1-) evimitasiyorum.com,sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek taşımalarla ilgili olarak TAŞIYAN’a taşımanın süresi, hangi şartlarla yapılacağı ve ücret gibi konularda gerekli bilgilendirmeyi taşıma öncesinde evimitasiyorum.com.com’da TAŞIYAN’ın kayıtlı bulunan bilgilerini esas alarak telefon, mail, faks ve mesaj yolu ile yapabilir.

4.2-) evimitasiyorum.com ve TAŞIYAN arasında ki tüm görüşmelerde TAŞIYAN’ın evimitasiyorum.com.com aracılığı ile kendisine ait verdiği bilgiler esas alınacaktır. TAŞIYAN taşıma süresi boyunca telefon ve internet hattını devamlı olarak açık bulundurmayı kabul ve beyan eder. TAŞIYAN, evimitasiyorum.com.com aracılığı ile verdiği bilgilerin değişmesi sonucunda kendisine ulaşılamadığı, taşıma işi ile ilgili taşıma öncesinde kendisine evimitasiyorum.com tarafından bilgilendirme yapılmadığı iddiasında bulunamaz.

4.3-) TAŞIYAN, evimitasiyorum.com’a ait internet sitesi yolu ile kendisine ait verdiği bilgilerin değişmesi halinde derhal evimitasiyorum.com’a durumu yazılı olarak mümkün olmaması halinde ise sözlü olarak bildirecektir. TAŞIYAN’ın evimitasiyorum.com.com aracılığı ile kendisine ait verdiği bilgilerin değişmesi sonucunda evimitasiyorum.com’ın TAŞIYAN’a ulaşamaması nedeniyle taşıma işinin gecikmesi veya hiç yapılamaması halinde evimitasiyorum.com’ın kendisinin ve 3. Kişiler nezdinde uğradığı ve uğrayacağı tüm zararlardan TAŞIYAN sorumludur.

4.4-) TAŞIYAN, sözleşmede ve evimitasiyorum.com tarafından belirlenen standartlara uygun araçları tedarik edecektir. TAŞIYAN tarafından tedarik edilen araç/araçlar yükü taşımaya elverişli olacaktır. TAŞIYAN taşıma yapılan araçların yüklemeye elverişsiz olması sebebiyle emtialara gelebilecek tüm hasardan ve bu nedenle oluşacak evimitasiyorum.com’ın uğradığı tüm zararlardan sorumludur.

4.5-) TAŞIYAN, evimitasiyorum.com’ın taşıma talimatında belirtmiş olduğu süre içerisinde, talimatta belirtilen koşullarda ve zamanda taşımayı gerçekleştirmekle yükümlüdür. Emtianın varma yerinde oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle emtianın teslimi zamanında gerçekleştirilemiyorsa, TAŞIYAN derhal evimitasiyorum.com’a durumu yazılı olarak mümkün olmaması halinde sözlü olarak bildirecek ve evimitasiyorum.com’ın talimatları doğrultusunda hareket edecektir.

4.6-) evimitasiyorum.com, sözleşme ile TAŞIYAN’a iş garantisi, belli bir sayıda taşıma işi garantisinde bulunmadığı gibi, TAŞIYAN’a sözleşmede şahsi olarak hiçbir hak tesis etmemektedir. evimitasiyorum.com, sözleşme süresi içerisinde TAŞIYAN’a istediği sayıda iş vermek, iş vermemek, kendi tek taraflı iradesi ile taşımayı istediği TAŞIYAN’a yaptırmak ve/veya kendi adına yapma hakkına sahiptir. TAŞIYAN bu durumu peşinen kabul eder.

4.7-) TAŞIYAN, sözleşme konusu hizmeti vermeye yetkili olduğunu, bu konuda yasal mevzuatın aradığı tüm belge ve sertifikalara, yetki belgesine ve yasal merciiler tarafından talep edilecek sair tüm belgelere sahip olduğunu, sözleşme konusu hizmetin ifası için tedarik edeceği araçların taşımaya uygun ve sözleşmede belirtilen teknik ve yasal gerekliliklere uygun olduğunu kabul ve beyan eder. Öncelikle taşıma işi TAŞIYAN’ın kendi araçları ile yapılacak olup, evimitasiyorum.com tarafından kabul edilmesi halinde TAŞIYAN tarafından tedarik edilecek araçlar TAŞIYAN’ın yetki belgesinde kayıtlı olmak zorundadır.

4.8-) TAŞIYAN, taşıma işini gerçekleştirecek olan araç, src belgesi, psikoteknik rapor, plaka, ruhsat, zorunlu trafik sigortası, muayene belgesi ve kişisel bilgilerini evimitasiyorum.com’a tam ve eksiksiz olarak bildirecektir. evimitasiyorum.com tarafından talep edilen araç ve şoför, evimitasiyorum.com’ın belirttiği tarih ve saatte emtianın teslim alınacağı yerde hazır bulunmalıdır.

4.9-) TAŞIYAN, sözleşmenin imzalanmasından önce sahip olduğu mevzuata uygun olarak Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan, Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği’ne uygun yetki belgelerinin kopyalarını ve bu belgeye ait taşıt kartlarını sözleşmenin evimitasiyorum.com internet portalı üzerinden TAŞIYAN tarafından onaylanması ya da sözleşmenin imzalanması ile birlikte evimitasiyorum.com’a teslim edecektir.

4.10-) TAŞIYAN’ın, kendi aracı olması durumunda bizzat kendisinin, işletmeye ait araçların olması halinde ise şoförlerinin taşıma işine hakim, tecrübeli ve 5237 sayılı T.C.K. hükümleri uyarınca herhangi bir suçtan hükümlü olmaması ve Türk yasal mevzuatı uyarınca istenilen vasıflara uygun olması gerekir.

4.11-) TAŞIYAN, evimitasiyorum.com’ın bilgilendirmesini takiben taşımanın gerçekleşmesinden önce taşımayı gerçekleştirecek aracın plakasını ve araç sürücüsünün ismini yazılı olarak evimitasiyorum.com’a bildirecektir. TAŞIYAN, evimitasiyorum.com’a bildirdiği araç ve plakalarda herhangi bir değişiklik yaptığında yeni araç ve plaka bilgilendirmesini evimitasiyorum.com’a bildirmekle yükümlüdür. TAŞIYAN’ın bildirdiği araç ve sürücü evimitasiyorum.com’ın talimatında belirtilen tarih ve saatte belirtilen yerde hazır bulunacaktır. Aksi halde evimitasiyorum.com, istediği başka firmadan araç temin etmek ve temin ettiği araç için ödediği fiyat, gider ve bu nedenle yaptığı tüm ek masrafları ve uğradığı zararları TAŞIYAN’a rücu etme hakkına sahiptir. Ayrıca TAŞIYAN’ın evimitasiyorum.com tarafından talep edilen sayı ve özellikte aracı, talep edilen süre içerisinde hazır bulunduramaması nedeniyle, taşımanın gerçekleştirilememesi veya emtianın varma yerine tesliminde gecikme olması halinde TAŞIYAN, evimitasiyorum.com’ın uğradığı tüm zararları tazmin edecektir.

4.12-) TAŞIYAN emtianın yüklenmesi, istiflenmesi, boşaltılması ve ambalajlanması sırasında bulunduğu tesislerdeki tüm kurallara aynen uymayı kabul eder.Taşıma işi süresince , taşınan emtiada ve 3. Şahıs ve tesislerde oluşabilecek tüm zararlardan TAŞIYAN sorumludur. Ayrıca TAŞIYAN kendisinin sebep olduğu aksaklıklardan doğacak her türlü zarar ve ziyandan ve taşıma işinin gecikmesinden bizzat kendisi sorumlu olup, bu durumda evimitasiyorum.com’ın uğradığı ve uğrayacağı tüm zararlardan da sorumlu olacaktır.

4.13-) TAŞIYAN, teslimi yapılacak emtiaları sözleşme hükümleri ve evimitasiyorum.com’ın taşıma talimatında belirtilen miktarlarda, belirlenen varma yerlerine ve taşıma süre içerisinde aynen ve bizzat taşımak ve teslim ile mükelleftir. Taşıma süreleri taşıma talimatında belirlenir

4.14-) TAŞIYAN’ın evimitasiyorum.com’ı temsilen yükleme, istifleme ve boşaltma işlemlerinde gördüğü aksaklıkları evimitasiyorum.com’a derhal önce sözlü sonra yazılı olarak bildirecektir. Ayrıca TAŞIYAN, ambalajlama/paketlemeye ilişkin tespit ettiği tüm hata ve eksiklikleri evimitasiyorum.com’a bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde TAŞIYAN kendisine rücu edildiğinde hasarın yükleme, boşaltma, istifleme ve ambalajlama hatasından kaynaklandığı iddiasında bulunamaz.

4.15-) TAŞIYAN, taşıma işini bizzat kendisi yapması halinde ya da bizzat kendisi taşıma işini yerine getirmiyorsa temin ettiği araçların ve sürücülerin taşıma işi ile ilgili eylem ve işlemlerinden birinci dereceden sorumlu olup, taşımanın başlamasından sona ermesine kadar ve teslimin ilgilisine tam ve eksiksiz olarak yapılmasına kadar devam eden süreçte bu sorumluluğu devam eder.

4.16-) TAŞIYAN tarafından sözleşme kapsamında taşıması gerçekleştirilen emtialar veya bu emtialarla ilgili her türlü emtia, malzeme, teçhizat veya aletlerin sevk edilmeleri sırasında kısmen veya tamamen hasara uğramaları, zayii olmaları, kalite ve niteliklerinde değişiklik olması ve bu hususların evimitasiyorum.com tarafından tespiti halinde, bundan doğan ve doğacak tüm zararların, TAŞIYAN’ın kusuru sebebiyle 3. Şahıslarda, evimitasiyorum.com ait çalışanlarda, işyerinde ve/veya çevrede meydana gelecek her türlü zarar, ziyan ve tazminat tutarlarını ödeyeceğini ve evimitasiyorum.com’a bu nedenle rücu talebinde bulunamayacağını, TAŞIYAN peşinen kabul ve beyan eder.

4.17-) TAŞIYAN, sözleşme kapsamında kullanacağı araçlarda emtianın taşınması için gerekli malzemelerin bulunması konusunda evimitasiyorum.com’a karşı sorumludur. evimitasiyorum.com uygun gördüğü zamanda bu malzemelerin kontrolünü yapabilir.

4.18-) TAŞIYAN’ın tedarik ettiği aracın, taşımayı herhangi bir sebeple tamamlayamaması halinde TAŞIYAN derhal yerine aynı kalitede araç tahsis ederek taraflarca belirlenen süre içerisinde taşımayı tamamlayacaktır. Aracın taşıma işini tamamlayamaması halinde TAŞIYAN’a hiçbir şekilde taşıma ücreti ödenmeyecektir.

4.19-) TAŞIYAN tarafından evimitasiyorum.com’a tahsis edilen araç ile sadece evimitasiyorum.com aracılığı ile gelen yükleri taşıyacak olup TAŞIYAN 3.şahıslara ait yükü hiçbir şekilde aracında bulunduramaz. TAŞIYAN, taşıma süresi içerisinde hiçbir şekilde emtiaları başka bir araca aktaramaz

4.20-) TAŞIYAN’ın gerçekleştirdiği taşıma işinin evimitasiyorum.com tarafından belirlenen standartlara ve/veya yasal mevzuata aykırı olması nedeniyle evimitasiyorum.com’a kamu kurum ve kuruluşları tarafından cezai işlem uygulanması halinde, söz konusu ceza da dahil olmak üzere, evimitasiyorum.com’ın uğradığı ve uğrayacağı tüm zararlardan TAŞIYAN sorumludur.

4.21-) TAŞIYAN sözleşmede yapmayı taahhüt ettiği taşıma işi evimitasiyorum.com’ın önceden yazılı izni 3. Kişiye devredemez. Ancak TAŞIYAN’ın sözleşmede üstlendiği işi, evimitasiyorum.com’ın önceden verilmiş yazılı izni ile bir başkasına devretmesi halinde TAŞIYAN, sözleşmedeki yükümlülüklerin uygun şekilde yapılmasından müşterek ve müteselsilen sorumludur.

4.22-) TAŞIYAN, sözleşmenin tüm aşamalarında evimitasiyorum.com’ın çalışanlarına hukuka aykırı hiçbir teklifte bulunmayacağını doğrudan ve dolaylı yarar sağlamaktan veya bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü hukuk ve etik dışı davranıştan kaçınacağını, sözleşmenin tüm süresi boyunca sözleşmede belirlenen kurallara aynen uymayı kabul ve beyan eder.

4.23-) TAŞIYAN, sözleşme ve eklerini ve benzeri tüm ilgili belgeleri genel işlem şartları dahilinde okumuş, anlamış olduğunu ve sözleşmede yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak gerekli her türlü bilginin evimitasiyorum.com tarafından kendisine temin edildiğini beyan eder.

4.24-) TAŞIYAN kendisi hakkında bir temerrüt hali veya temerrüde yol açacak bir durumun bulunmadığını, aleyhinde yapılan icra takibi olmadığını ve böyle bir tehlikenin beklenilmediğini beyan eder.

4.25-) TAŞIYAN, bizzat araç kullanıyor veya şoförü bulunuyorsa; kendisinin ve şoförlerinin bakımlı, temiz ve traşlı olmalı, müşteri ile saygılı biçimde konuşmalı, kesinlikle tartışmaya girmemeli, bir problem ortaya çıkması halinde derhal evimitasiyorum.com’a bildirmelidir.

4.26-) TAŞIYAN ve şoförleri gerekli bütün güvenlik önlemlerini aldıktan sonra işe başlamalıdır. Yapılacak işin gerektirdiği her türlü dikkat ve özeni göstermelidir. Araçlarda alkollü içkilerin ve keyif verici maddelerin kullanılması veya iş öncesinde, iş sırasında kullanılması kesinlikle yasaktır. Müşteri mahallinde ilgili yerlerin kural ve talimatlarına uyulması gerekir. Yüksek yerlerde yapılan çalışmalarda emniyet kemeri kullanılması zorunludur. Karanlıkta, trafikte seyir halinde veya geçici olarak park etmiş durumda iken aracın/araçların ön arka ve yan ışıklandırma sisteminin en az 500 (Beş yüz) metreden görülebilecek şekilde olmalıdır. Tüm tabiat şartlarına uygun ekipman araçta bulundurulmalıdır. Trafikte seyir halindeyken kesinlikle herhangi bir araçla yarış etmek, takışmak vs. gibi kötü hareketlerde bulunulmaması gerekir.

4.27-) TAŞIYAN, araçtan veya sürücüden kaynaklanacak uygun olmayan davranışlardan tamamen kendisi sorumludur. TAŞIYAN tarafından trafik kazaları ve risk içeren her türlü durumu evimitasiyorum.com ‘a haber vermeli, kazaya uğrayan aracın ve emtiaların hasar gören kısımlarının fotoğraflarının mutlaka çekilmesi sağlanmalıdır. TAŞIYAN tarafından kaza ile ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını müteakip kaza raporlarının da evimitasiyorum.com’a bildirilmelidir.

5-) CEZA-İ ŞART:

5.1-) TAŞIYAN sözleşmede belirlenen yükümlülüklerle bağlı olacağını taahhüt etmekte olup sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde evimitasiyorum.com’ın uğradığı zarar ziyanın tazmini haricinde evimitasiyorum.com’a sözleşme bedelinin %10’una karşılık gelecek miktarı nakden ve defaten cezai şart olarak ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2-) TAŞIYAN’ın yola çıkmadan önce taşıma işinden vazgeçmesi halinde TAŞIYAN, evimitasiyorum.com’a taşıma bedelinin %10’u oranında cayma bedeli ödeyecektir. TAŞIYAN’ın yük almak için yola çıktıktan sonra taşıma işinden vazgeçmesi halinde cezai şart taşıma bedelinin %20 oranında olacaktır. TAŞIYAN’a her iki durumda da hiçbir şekilde taşıma ücreti ödenmeyecek olup evimitasiyorum.com’ın uğradığı ve uğrayacağı tüm zararlar yasal mevzuattaki en yüksek faiz oranı üzerinden TAŞIYAN tarafından nakden ve defaten tazmin edilecektir.

6-) ÜCRET ve FATURALANDIRMA :

6.1-) Taşıma bedelleri evimitasiyorum.com tarafından her taşıma işi için ayrı, ayrı belirlenecektir. Karayolu trafiğinde zorunlu olarak değiştirilecek yol güzergâhları için evimitasiyorum.com ve TAŞIYAN arasında ayrıca mutabakat yapılacaktır. Aksi halde TAŞIYAN ek ücrete hak kazanamaz.

6.2-) TAŞIYAN, sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği taşıma hizmeti karşılığında evimitasiyorum.com tarafından belirlenen tutarlar üzerinden fatura tanzim edilecektir. Söz konusu faturalar evimitasiyorum.com’ın belirlediği kıstaslar çerçevesinde tanzim edilecek ve TAŞIYAN’ın bildirdiği adrese gönderilecek olup bunun dışında fatura talep edilmeyecek ve gönderilmeyecektir.

6.3-) TAŞIYAN tarafından kesilen faturalar emtianın varma yerine ulaştığı gün evimitasiyorum.com’a gecikmesizin teslim edilecektir. Aksi takdirde evimitasiyorum.com faturaları iade edecek ve bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Tanzim edilecek faturanın aslı evimitasiyorum.com’a teslim edilecek olup; evimitasiyorum.com internet ağı ya da evimitasiyorum.com yetkilisiharicinde teslim edilen faturaların kayıp olmasından evimitasiyorum.com’ın sorumlu tutulamayacağını TAŞIYAN kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4-) evimitasiyorum.com, TAŞIYAN tarafından emtianın sözleşmedeki şartlara ve evimitasiyorum.com’ın talimatlarına uygun şekilde süresinde, tam ve eksiksiz olarak emtianın varma yerine ulaştırılması ve ilgili faturanın evimitasiyorum.com’a teslim edilmesinin ardından fatura tarihinden 5 iş günü sonra fatura karşılığını ödeyecektir.

6.5-) Fatura ödemeleri evimitasiyorum.com tarafından TAŞIYAN’ın internet üzerinden veya bizzat bildirmiş olduğu Banka Hesabına/IBAN numarasına havale yoluyla, TAŞIYAN’ın ön ödemeli kredi kartına yapılabilir. Ayrıca evimitasiyorum.com tarafından TAŞIYAN’a fatura bedelinin bir kısmı yakıt avansı olarak verilebilir. TAŞIYAN ödeme seçimi konusunda evimitasiyorum.com’a seçtiği ödeme şekli ile ilgili talepte bulunabilir ancak evimitasiyorum.com taşıma bedellerinin ödeme şekli konusunda münhasır olarak yetkili olduğunu TAŞIYAN kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6-) evimitasiyorum.com tarafından TAŞIYAN’a sözleşmeden doğan fatura bedellerinin ödenmesi için TAŞIYAN’ın sözleşmede ve yasal mevzuattaki tüm kurallara uygun olarak taşıma işini zamanında gerçekleştirmesi ve yükün varma yerinde emtiayı teslim alan yetkili kişi tarafından imzalanmış sevk irsaliyesinin evimitasiyorum.com’a ulaştırılmış olması gerekir.

6.7-) evimitasiyorum.com, sözleşme konusu işin ifası sırasında taşınan emtiada ve/veya 3. Kişilerin oluşabilecek tüm zararlarda veya TAŞIYAN’ın evimitasiyorum.com’a ya da 3. Kişilere verdikleri zararların tazmini kapsamında TAŞIYAN’a ifa edeceği ödemelerden, bu zararları ve sözleşmede belirlenen cezai şartları hiçbir ihtar ve hükme gerek kalmaksızın mahsup etme hakkına sahiptir. evimitasiyorum.com gerekirse ilgili taşıma veya varsa diğer taşımalardan doğacak ödemeleri durdurma, geciktirme ve yapmama hakkına sahiptir.

7-) SİGORTA YÜKÜMLÜLÜĞÜ :

7.1-) TAŞIYAN, trafik sigortası (Karayolları Trafik Mali Sorumluluk Sigortası) ve Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası yaptırmayı kabul, ve beyan eder. Sigortalar, emtiaya, 3. Şahıslara verilen maddi ve manevi zararların tazmini ile çevre ve her türlü tesis, gayrimenkul ve menkul mala verilecek tüm zararları kapsayacak şekilde ve limitte olacaktır.

7.2-) Sigorta prim ve masrafları evimitasiyorum.com tarafından ödenecektir. TAŞIYAN’ın sigorta kapsamında ortaya çıkan zararları derhal bildirecek, sigorta tarafından istenen tüm bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak zamanında evimitasiyorum.com’a teslim edecektir.

7.3-) TAŞIYAN, sigortaların sözleşme süresi içerisinde kesintisiz olarak yürürlükte kalmasını sağlayacaktır. TAŞIYAN, sigorta primlerinin yatırıldığını ve sigorta poliçelerinin yenilendiğini, belgesi ile birlikte evimitasiyorum.com’a iletecektir. TAŞIYAN, taşıma esnasında yalnızca bu poliçelerin taşıma için kullanılan araçlar için kullanılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. TAŞIYAN bu madde çerçevesinde yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde evimitasiyorum.com’ın sözleşmeyi derhal fesih hakkı olduğu gibi, doğabilecek her türlü zararı da TAŞIYAN tazmin edecektir. Taşıma sırasında zarar meydana gelmesi halinde ortaya çıkan zararın sigorta poliçe limitleri dışında kalması halinde, zarar ve ziyanın tazmininde tamamen TAŞIYAN sorumlu olacaktır.

7.4-) TAŞIYAN bu madde çerçevesinde sayılan sigorta poliçelerini sözleşmenin imza ve onayından sonra taşımadan önce bizzat veya internet ortamından evimitasiyorum.com’a teslim etmekle yükümlüdür.

8-) SÖZLEŞMENİN FESHİ :

8.1-) evimitasiyorum.com sözleşme süresi içerisinde herhangi bir zamanda evimitasiyorum.com internet sitesi üzerinden ya da diğer yollarla yapacağı yazılı bildirimle sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Sözleşmenin bu şekilde feshedilmesi durumunda TAŞIYAN, evimitasiyorum.com’tan doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarar veya her ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

8.2-) TAŞIYAN’ın yasal mevzuattan, teamüllerden kaynaklanan yükümlülüklerini ve/veya sözleşmenin herhangi bir hükmünü kısmen veya tamamen ihlal etmesi ve/veya sözleşmedeki edimlerini yerine getirmemesi ya da yerine getiremeyecek durumda olması halinde, evimitasiyorum.com sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir.

8.3-) TAŞIYAN’ın taşıma faaliyetlerini durdurması, yavaşlatması, aleyhinde icra takibi yapılması ve icra takibinin semeresiz kalması, malları üzerinde tedbir ya da ihtiyati tedbir uygulanması, ödemeden aczi ve hakkında aciz vesikası olduğuna dair emarelerin olması halinde evimitasiyorum.com sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. evimitasiyorum.com tarafından sözleşmenin bu nedenle feshedilmesi halinde TAŞIYAN, evimitasiyorum.com’ın uğrayacağı kar kaybı da dahil olmak üzere tüm zararlarını karşılamayı kabul eder.

9-) GİZLİLİK VE SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ :

9.1-) evimitasiyorum.com’ın, TAŞIYAN’a verdiği her türlü ticari, teknik, mali ve ilgili diğer konulara ilişkin bilgi ve belgeler “Gizli Bilgiler ve Belgeler’’ olarak kabul edilecek ve sır saklama yükümlülüğüne tabi olacaktır. Sır saklama yükümlülüğü kapsamında gizli bilgi ve belgelerin neler olduğu hizmetin başlangıcında evimitasiyorum.com tarafından yazılı olarak TAŞIYAN’a bildirilecektir.

9.2-) Taraflar, bu anlaşma kapsamındaki ‘Gizli Bilgileri’ basiretli bir tacir gibi, en az kendi özel ve gizli bilgilerini korumak için gösterdiği özeni göstererek koruyacak ve korunmasını sağlayacaktır.

9.3-) Taraflar gizli bilgi/belgeleri ve hizmet yükümünün ifası sırasında vakıf oldukları bilgileri üçüncü şahıslara ve kuruluşlara açıklamayacaklar, yetkisiz kişilere bu bilginin ulaşmasını engelleyecekler, izinsiz kullanıma karşı önlem alacaklar ve aksi bir durum ortaya çıkması halinde durumu derhal birbirlerine acele hallerde sözlü olarak daha sonrada yazılı olarak bildireceklerdir.

9.4-) evimitasiyorum.com, ticari amaçla TAŞIYAN’ın kişisel bilgilerini kullanabilir ve 3. Kişiler ile paylaşabilir ayrıca sözleşmedeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, TAŞIYAN’ın hakları veya güvenliklerini korumak için gereken bilgi talepleri, yetkili idari veya adli otoriteler tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla TAŞIYAN ile ilgili bilgi talep edilmesi ve yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan kanun, kanun hükmünde kararname-yönetmelik vb. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması gereken durumlarda ve yasal mevzuata uygun bilgilendirmeler ile uygulamalardan TAŞIYAN’ın yararlanması için evimitasiyorum.com, TAŞIYAN’ın bilgilerini 3. Kişilerle paylaşabilir.

9.5-) TAŞIYAN, gizli bilgileri kesinlikle gizli tutacak ve bunları hiçbir şekilde temsilcileri dışındaki üçüncü kişilere vermeyecek, alenileştirmeyecek, ifşa etmeyecek, yaymayacak, yayınlamayacak ve çalışma dışında herhangi bir amaçla kullanmayacaktır;

9.6-) TAŞIYAN, sorumlu olduğu kişilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür.

9.7-) TAŞIYAN’ın gizlilik yükümlülüğü, hizmet ilişkisinin sona ermesinden sonra da süresiz olarak devam eder. Bu gizli tutma yükümlülüğünün ihlali tazminata tabi olup, sözleşmenin fesih nedenidir. TAŞIYAN, sır ifşasının cezai müeyyidesinin de olduğunu bilmektedirler. TAŞIYAN’ın mutabık kalınan gizli tutma yükümlülüğüne aykırı davranılması halinde evimitasiyorum.com’ın geçmiş aylardaki en yüksek cirolu ayının, ciro miktarının 3 katı tutarında bir sözleşme cezasını evimitasiyorum.com’a ödemeyi taahhüt eder. TAŞIYAN’ın bu maddeyi ihlal etmesi nedeniyle, evimitasiyorum.com’ın cezai şartı aşan miktar için tazminat talep hakları ile hizmet sözleşmesini sona erdirme hakları saklıdır.

10-) TARAFLAR ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ :

Taraflar bu Sözleşme ile kurdukları ilişki dolayısı ile birbirlerinin acentesi veya herhangi bir sebeple elemanı olmadığını ve diğer tarafın yazılı izni ve onayı olmaksızın hukuken onu bağlamaya veya temsile tamamen ehliyetsiz olduklarını beyan ve kabul ederler.

11-) SÖZLEŞMENİN DEVREDİLMEZLİĞİ

TAŞIYAN, evimitasiyorum.com’ın önceden yazılı iznini almaksızın sözleşmedeki yükümlülüklerini, gerçek ve tüzel üçüncü bir şahsa devredemeyecektir. Aksi durum evimitasiyorum.com için mutlak ve derhal fesih sebebidir. Bu durumda TAŞIYAN; evimitasiyorum.com’ tan yazılı izin almadan yapmış olduğu devir işlemlerinden doğan ve doğacak her türlü zarar, ziyan ve diğer her türlü hak ve alacakları karşılama yükümlülüğü bulunmaktadır.

12-) MÜCBİR SEBEP :

12.1-) Mücbir sebeplerle tarafların edimlerini yerine getirmelerinin imkânsızlaşması halinde sözleşmenin ifa edilmiş kısmından doğan yükümlülükler dışında taraflar birbirlerine karşı başkaca talepte bulunmayacaklardır.

12.2-) Tarafların sözleşmenin imzası anında önceden ön göremedikleri ve önleyemedikleri ve yapılan işi doğrudan etkileyen haller, deprem, yangın, sel v.b. gibi doğal felaketler veya savaş, ambargo, abluka, ayaklanma, genel grev, terör eylemleri gibi tarafların kontrolü dışında meydana gelen olaylar sebebiyle, taraflar işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini hiç, gereği gibi veya zamanında yerine getiremezlerse, mücbir sebep halini karşı tarafa bildirerek, bu edimlerini mücbir sebep hali geçene kadar askıya alabilirler.

12.3-) Mücbir sebebe bağlı olarak sözleşmesel edimini ifa edemeyecek olan taraf, Mücbir Sebebin ortaya çıktığı andan itibaren 2 gün içinde diğer tarafa evimitasiyorum.com internet ağı yada noter kanalıyla bildirimde bulunur.

12.4-) Mücbir Sebep halinin 15 (Onbeş) günden fazla sürmesi halinde “evimitasiyorum.com”, bu sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hak ve yetkisine sahiptir.

13-) FERAGAT :

13.1-) İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünden feragat edilmesi, o maddenin ve sözleşmenin tamamını geçersiz kılmayacaktır.

13.2-) Bu anlaşmanın herhangi bir hükmü yürürlükteki kanun ve nizamla çatışırsa veya herhangi bir şekilde adli veya idari bir merci tarafından iptal edilirse, sözleşme bütünüyle geçerliliğini koruyacak ancak çelişen veya iptal edilen hüküm anlaşmadan çıkarılmış sayılacaktır. Bu durumda taraflar yapılmış sözleşme çerçevesinde müzakere yaparak maddeyi yenileyebilirler.

14-) ŞEKİL VE TEBLİGATLAR

14.1-) İnternet ortamında TAŞIYAN tarafından kabul edilerek onaylanan sözleşme 15 (Onbeş) maddeden ibaret olup bu sözleşmede yapılacak değişiklikler yazılı şekle tabidir.

14.2-) TAŞIYAN’a sözleşme nedeniyle yapılacak tebligatlar evimitasiyorum.com internet sitesine üyelik sırasında TAŞIYAN tarafından verilen adrese yapılacak olup, bu adresler yasal tebligat mahalli sayılacaktır. Adres değişiklikleri diğer tarafa noter kanalıyla ya da evimitasiyorum.com internet portalı yolu ile bildirilmedikçe tarafların birbirine yapacakları her türlü tebligatlarda bu adresler esas alınacaktır.

15-) DELİL SÖZLEŞMESİ VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

15.1-) Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır.

15.2-) Bu sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafta evimitasiyorum.com internet sitesi üzerinden yapılan email ve tüm yazışmalar, telefon görüşme kayıtları ve cep telefonuna gönderilen SMS bilgilendirme ve kayıtları delil niteliğinde olup, ayrıca evimitasiyorum.com’ın defter ve kayıtları kesin delil olarak kabul edilir.

15.3-) Sözleşmenin ifasından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul-Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

2 yıl önce eklendi.